یونتوفورزکنترلر


یونتوفورزکنترلر

جهت بررسی جریان خون عروق ریز در زمانهای متفاوت و بررسی مقاومت الکترونیکی پوست به کار می رود. می توان گفت این دستگاه جهت تصویربرداری لیزر داپلری و بررسی های کنترلی مناسب است.


  View Catalogue in PDF format

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@